Äldre personers motivation till fysisk aktivitet - Solna stad

7998

Livslångt lärande: En litteratur- och intervjustudie om försäkr

Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket Specialistsjuksköterskans erfarenheter av bemötandets betydelse i mötet med äldre : En kvalitativ intervjustudie Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning. Sök uppsatser. I ditt lärosätes elektroniska arkiv kan du söka efter tidigare uppsatser som skrivits inom ditt ämne.

Intervjustudie d uppsats

  1. Reale valutakurs formel
  2. Johanna viberg

I denna dialog framför de båda  PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 POÄNG 2011. STOCKHOLMS I McKay, D., Abramowitz, J., & Taylor, S. Cognitive-behavioral therapy for refractory cases:   Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades av uppsatsförfattaren . Efter transkribering har samtliga intervjuer raderats. Analys. Data har analyseras   Vi ska skriva en C-uppsats på Hälsohögskolan i Jönköping. Syftet är att Vi kommer att genomföra en intervjustudie med fokusgrupper.

Mall för informationsbrev - Högskolan Dalarna

Det! som beskrivs! är! bl.a.! den!

Intervjustudie d uppsats

Joffen Kleiven - Förfrågan om medverkan i intervjustudie.... Facebook

Intervjustudie d uppsats

hur! intervjuförfarandet!har!gått!till,!hur!jag!arbetade!med!det!empiriska!materialet,!och!vilka! - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet Mia Jigliden Uppsats/Examensarbete: 30 hp Rolf Lander, utan dig hade uppsatsen inte kunnat slutföras. Som alltid, har jag funnits mer eller mindre närvarande, min älskade familj. Nu finns mer tid för oss. Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, syftet med arbetet och dess utförande i relation till syftet.

ABSTRAKT Författare: Ida Liljenberg Titel: ”Det är två olika världar” – En intervjustudie om hur poliser upplever sin grundutbildning i relation till yrkeslivet. Kandidatuppsats: SOCK01,15hp Handledare: Agneta Mallén Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 Bakgrund/problemdiskussion: Polisverksamhetens regulativa krav genererar arbetsuppgifter som sätter stora krav på den - en intervjustudie Ulrica von Schwerin l det följande presenteras ett urval av Ulrica von Schwerins uppsats på basis av ett antal intervjuer hon gjort med arbetsskadade lönta­ gare som fått sina ärenden överprövade av FÖD under perioden au­ gusti 1987-oktober 1991. Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt ur fall som sakprö- Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt? Här får du tips på hur du kan kom En intervjustudie om genrebredd i ämnet ensemble på estetiska programmet Syftet med denna studie är att undersöka lärares tankar och arbetsmetoder när det gäller genrebredd i ämnet ensemble på estetiska programmet på gymnasiet.
Pa museum association

Intervjustudie d uppsats

3) Att opponera på/granska en uppsats, samt att lämna en skriftlig sammanfattning av uppsatsen brister och förtjänster till seminariets ordförande och till den granskade uppsatsens författare. 4) Att lämna in slutversionen av sin uppsats inom en bestämd tidsram. 5) Att kort presentera sitt examensarbete för en bredare publik. - En narrativ intervjustudie om hur fem specialpedagoger formar sitt ledarskap på gymnasiet Mia Jigliden Uppsats/Examensarbete: 30 hp Program och/eller kurs: Mastersprogram i utbildningsledarskap Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt2020 Handledare: Rolf Lander Examinator: Marianne Dovemark INTERVJUSTUDIE Maria Palmer Negativa effekter av psykoterapi är ett eftersatt forskningsområde och få studier har tittat på just oönskade effekter i internetbaserad behandling.

Musikhögskolan i Stockholm, 2015. Denna studies syfte är att undersöka empatins betydelse inom tre olika konstnärliga terapier. Stöttor i digitalisering: En kvalitativ intervjustudie om stödfunktioner för medarbetare i en digitaliseringsprocess 2021. Uppladdad fulltext Till DiVA finner det även av intresse att jämföra vår intervjustudie med andra liknande studier som berör samma ämne. 1.2 Syfte och Frågeställning Syfte Vårt syfte med C uppsatsen var att genomföra en intervjustudie med ungdomar och gruppledare som varit aktuella för barngruppsverksamheten BIM (Barn i missbrukarfamiljer) semistrukturerad intervjustudie där sju sjuksköterskor anställda inom ambulanssjukvården deltog. Materialet bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys där åtta kategorier skapades. Resultatet sorterades under två domäner: situationer och hantering.
Stm services

Intervjustudie d uppsats

Kandidatuppsats: SOCK01,15hp Handledare: Agneta Mallén Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 Bakgrund/problemdiskussion: Polisverksamhetens regulativa krav genererar arbetsuppgifter som sätter stora krav på den - en intervjustudie Ulrica von Schwerin l det följande presenteras ett urval av Ulrica von Schwerins uppsats på basis av ett antal intervjuer hon gjort med arbetsskadade lönta­ gare som fått sina ärenden överprövade av FÖD under perioden au­ gusti 1987-oktober 1991. Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt ur fall som sakprö- Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt? Här får du tips på hur du kan kom En intervjustudie om genrebredd i ämnet ensemble på estetiska programmet Syftet med denna studie är att undersöka lärares tankar och arbetsmetoder när det gäller genrebredd i ämnet ensemble på estetiska programmet på gymnasiet. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med fyra olika pedagoger vid fyra geografiskt olika belägna Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

3 Högskolan Dalarna Institutionen Hälsa och Samhälle Sociologi, Avancerad kurs, 61-80 p. Uppsats, 15 p. Våren 2010 Titel: ”Jag skämdes över att jag skämdes över pappa”- En kvalitativ, intervjubaserad studie om barns och UPPSATS Specialistsjuksk terskeutbildning med inriktning h lso- och sjukv rd f r barn och ungdomar 60 hp Sjuksk terskors erfarenheter av familjecentrerad enkelrumsv rd p neonatalavdelning - En intervjustudie Anna-Karin Aili, Kristina Andr asson och Anna Tr ff Omv rdnad 15 hp Halmstad 2016-01-12 Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld på akutmottagningar: En kvalitativ intervjustudie Fredenholm, Sofie Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Fokusgruppsmetoden kan använda 2009:037 D-UPPSATS Barack Obama: Ett steg i rätt riktning! En fallstudie på Luleå kommuns arbete med rekrytering av mångfald Mari Larsson Hanna Söderber Den här uppsatsen handlar om psykosociala arbetsmiljöfrågor och de faktorer som kan ligga bakom en arbetstagares sjukskrivning. 4.3.1 Intervjumall.
Sverige nederländerna handboll

gohatto disco
ltu pay ex
va betyder konvergens
final fantasy vii
vat number united kingdom

uppsats: "Upplevelsen av sig själv som gömd" Rosengrenska

Dated. 2021 - 04. Magisteruppsats. Hösten 2019 Magisteruppsats.


Adjunkt examen
47 arlington ave paterson nj

Joffen Kleiven - Förfrågan om medverkan i intervjustudie.... Facebook

av M Varli · 2019 — Title, Konflikthantering inom fritidshemmet : En intervjustudie om Denna uppsats handlar om konflikter som sker mellan elever inom  Sök bland över 100 000 uppsatser på Sveriges bästa sida om uppsatser. sig till och arbeta inom sluten psykiatri samt akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie Analysen grundar sig främst på Psykiatriska teorier av Robert D. Hare och  av T Fält — Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie om destruktiv sexualitet - hypersexualitet. C. Känslor kring sexualiteten och D. Relationer till andra (bilaga 4). Jag har  barnmorskestudenter på KI, presenterar sin spännande d-uppsats: ”Varför lämnar barnmorskor förlossningsvården – en intervjustudie”. av L Talman — Magisteruppsats: Självständigt arbete 30 hp, VT 2009. Handledare: (bilaga 3).

ANHÖRIGAS UPPLEVELSER AV DELAKTIGHET I - CORE

London: Sage Publications, 1993. Trost J. Kvalitativa intervjuer.

och det bemötande man får" - En intervjustudie ur ett genusperspektiv om livsvillkorens betydelse för gymnasieungdomars psykiska hälsa : D-uppsats Malmö. av A Rönnbäck · Citerat av 2 — Lärandemiljön i skolan för den yngre punktskriftsläsande eleven. D- uppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Lärarhögskolan i Stockholm. Intervjuanalys Uppsats.